Obchodní podmínky


obchodní společnosti
MACH MOTORS s.r.o.
se sídlem Na Vyšehradě 616, 384 11 Netolice
identifikační číslo: 260 747 29
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl,
C vložka 12407
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
https://eshop.machmotors.cz/

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
MACH MOTORS s.r.o. se sídlem Na Vyšehradě 616, 384 11 Netolice, identifikační
číslo: 260 747 29, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12407 (dále jen „prodávající“) upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy
(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou
(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na
internetové adrese https://eshop.machmotors.cz/ (dále jen „webová stránka“),
a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).


1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.


1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.


1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu
lze uzavřít v českém jazyce.


1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že si
kupující uživatelský účet nezřídí, může provádět objednávání zboží též bez
registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující
při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím
v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány
za správné.


2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných
k přístupu do jeho uživatelského účtu.


2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 10 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu
je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně
daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny
zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného
rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít
kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě,
kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva
na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové
kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu.
V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a
celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím,
nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží
zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a
kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.


3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


3.4.1. zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),


3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a


3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).


3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na
možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„OBJEDNAT s povinností platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická
adresa kupujícího“).


3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího.


3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků
na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady
se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Na Dlouhé louce 1730, 370 11
  České Budějovice;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 190 753 475 / 0300, vedený
  u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím aktuálního platebního systému (Comgate,
  GoPay, atp.), v případě, že to webové rozhraní obchodu aktuálně umožňuje;

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím aktuálního platebního systému
  (Comgate, GoPay, atp.), v případě, že to webové rozhraní obchodu aktuálně
  umožňuje;

 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;
  prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou v případě, že to webové
  rozhraní systému aktuálně umožňuje.


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně
jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní
cenu zboží předem.


4.4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná
při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů
od uzavření kupní smlouvy.


4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby
je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné
částky na účet prodávajícího.


4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny
ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského
zákoníku se nepoužije.


4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.


4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě
kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně
z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající v okamžiku
odeslání zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího
spolu s objednaným zbožím nebo elektronicky na adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce


5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho
osobním potřebám,


5.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož
i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s
jiným zbožím,


5.1.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo
z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a


5.1.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu
v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.


5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829
odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od
dopravce převezeme zboží, nebo:


5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů
zboží, které jsou dodávány samostatně,


5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek
nebo částí, nebo


5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží
po ujednanou dobu.


5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v čl. 5.2 obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující
využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních
podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu
provozovny prodávajícího, tj. Na Dlouhé louce 1730, 370 07, České Budějovice či na
adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@machmotors.cz.


5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží
kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si
zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující
odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě,
kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů
od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým
je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud
s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupíli kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující
prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.


5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv
od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu,
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit
i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.


6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.


6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího
z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.


6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem
nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit
své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně
odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo
služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu
kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.


7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:


7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,


7.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
a


7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu
k montáži nebo instalaci.


7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:


7.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s
ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy
chování daného odvětví, není-li technických norem,


7.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož
druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná
prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci,
zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl
vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň
srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi
nemohlo mít vliv,


7.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných
pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a


7.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které
prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.


7.5. Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající
kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost
věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.


7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží
nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho
odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena
kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl
prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu,
jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.


7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná
již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.


7.8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že
budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo
služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že
budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po
převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude
na jejich dostupnost upozorněn


7.8.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba
digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno
poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,


7.8.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle
kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty
jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního
obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při
uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.


7.9. Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího
před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány
nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.


7.10. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která
vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující
nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo
aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-
li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu
poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v
době podle čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální
obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.


7.11. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní
smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po
určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví
v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující
právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující
prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po
kterou kupující nemůže věc užívat.


7.12. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může
požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob
odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;
to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez
vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží
pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo
nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc
měla bez vady.


7.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím
kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro
který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní
náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s
povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede
demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím
spojené.


7.14. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy,
pokud:


7.14.1.prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13
obchodních podmínek,


7.14.2.se vada projeví opakovaně,


7.14.3.je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo


7.14.4.je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude
odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.


7.15. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve
smyslu čl. 7.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.


7.16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě
určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším,
kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.


7.17. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající
povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné
s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně
i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace
písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je
jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje
kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se
vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.


7.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být
informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku
poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném
nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené
době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a
k účelu, pro nějž je kupující požadoval.


7.19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od
kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.


7.20. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby
určené k provedení opravy.


7.21. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména
osobně na adrese Na Dlouhé louce 1730, 370 11 České Budějovice, telefonicky na čísle
702 035 099 či elektronickou poštou na adrese eshop@machmotors.cz.


7.22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených
při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho
měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná,
pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
může upravit reklamační řád prodávajícího.


7.24. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných
práv z vadného plnění také záruku za jakost.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.


8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího tj.
eshop@machmotors.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou
prodávajícím stanovena.


8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line
nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné
využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním
místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo
jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro
účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností
prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o
některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů,
se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu
či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu
ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů
kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím
zvláštního dokumentu.


10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení
kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

11. DORUČOVÁNÍ


11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle
předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou
mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež
by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008
o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).


12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.


12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy.


12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MACH MOTORS, Na Dlouhé
louce 1730, 370 11 České Budějovice, adresa elektronické pošty:
eshop@machmotors.cz, telefon: 702 035 099. Prodávající neposkytuje jiný prostředek
on-line komunikace.

 

 

V Českých Budějovicích dne 06.01.2023